Właśnie wchodzisz do sklepu internetowego BarPremium, strona przeznaczona jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.

Czy masz ukończone 18 lat?

Strona używa plików cookies

Kontynuując wizytę na tej stronie, użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z plików cookie. Polityka prywatności.

NIE
TAK

Polityka prywatności

M&P Pavlina przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności użytkowników Serwisu i bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych. Dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w formularzach rejestracyjnych oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie  przetwarzane są z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204). Użytkownikom przysługuje prawo wglądu do dotyczących ich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić ani usunąć.

Dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w formularzach rejestracyjnych przetwarzane będą przez M&P Pavlina wyłącznie w celach realizacji usług świadczonych w Serwisie i w celach wskazanych w formularzach rejestracyjnych dotyczących konkretnych usług Serwisu.

Dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w formularzach rejestracyjnych przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 195) przez M&P Pavlina Sp. z.o.o. Sp.k z siedzibą w Markach przy ul. Teligi 1A, 05-270 Marki, NIP 1251632608, REGON 361324042, KRS 0000578685.

 

1.      Postanowienia ogólne

1.1.   Strona i zawarte na niej treści udostępniane są przez M&P Pavlina.

1.2.   Treści zamieszczone na Stronie przeznaczone są dla osób pełnoletnich. Weryfikacja pełnoletności następuje przez podanie przez użytkownika jego daty urodzenia. Pozytywna weryfikacja pełnoletności umożliwia użytkownikowi zapoznawanie się z informacjami dotyczącymi aktualnej oferty Sklepu.

1.3.   M&P Pavlina informuje, że niektóre usługi dostępne na Stronie mogą być świadczone przez podmioty trzecie.

1.4.   Korzystanie ze Strony podlega ograniczeniom wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

 

2.      Zagrożenia związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną

2.1.   Spółka ostrzega, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z pewnymi zagrożeniami, których całkowite wyeliminowanie nie jest możliwe. Przykładowo chodzi o możliwość otrzymywania spamu, możliwości narażenia na szkodliwe i niechciane oprogramowanie spyware, malware (w tym m.in. wabbit, trojan, backdoor, exploit, rootkit, keylogger, dialer, hoax), wirusy, możliwość narażenia na tzw. cracking i phishing (czyli pozyskiwanie poufnych informacji) oraz tzw. sniffing (przechwytywanie poufnychinformacji), zagrożenia związane z tzw. piractwem, możliwość narażenia na nielegalne oprogramowanie, narażenie na czynności tzw.kryptoanalizy.

2.2.   M&P Pavlina podejmuje działania mające na celu zminimalizowanie powyższych ryzyk w postaci zabezpieczeń serwerów i Strony. Informujemy jednak, że z uwagi na otwartość komunikacji w Internecie, całkowite wyeliminowanie zagrożeń jest niemożliwe. Dlatego M&P Pavlina nie gwarantuje, że Strona lub serwer, za pośrednictwem którego jest udostępnianaStrona,sąwolneodzagrożeńwymienionychwpunkcie 2.1.powyżej.

2.3.   Spółka będzie informować użytkowników o przypadkach naruszeń stosowanych przez nią środków bezpieczeństwa dokonanych przez osoby trzecie w takim zakresie, w jakim wymagane jest to obowiązującymi przepisamiprawa.

2.4.   M&P Pavlina nie może zagwarantować, że funkcje zawarte na Stronie będą działać bez zakłóceń lub błędów, informacje przesłane za pomocą Internetu dotrą do użytkownika Stronywformiebezbłędnej,kompletnejipełnej.Spółkaniegwarantujetakże,żeużytkownik uzyska ze Strony dokładnie takie informacje, jakichoczekiwał.

 

3.      Cookies

3.1.   Spółka może stosować pliki cookies (informacje umieszczane na twardym dysku komputera użytkownika, aby ułatwić mu komunikację i interakcję ze Stroną) w celu personalizacji korzystania ze Strony przezużytkownika.

3.2.   Spółka nie wykorzystuje plików cookies do pozyskiwania informacji niezwiązanych ze Stroną lub niezwiązanych z korzystaniem z niej przez użytkownika. Spółka może także wykorzystywać cookies, aby odnotować liczbę wizyt użytkownika na Stronie, jak również na jej podstronach, które odwiedzał, a także czas trwania takich wizyt. Może także rejestrować informacje dotyczące typów przeglądarki internetowej używanej przez użytkownika (np. Netscape Navigator or Microsoft Internet Explorer) i systemu operacyjnego  używanego przez komputer (np. Windows 98). Zebrane w ten sposób dane nie zawierają żadnych informacjipozwalającychnazidentyfikowanietożsamościużytkownika.

3.3.   Własne pliki cookies używane są dla zapewnienia funkcjonalności Strony oraz na potrzeby narzędzi analizujących strony internetowe takich jak Google Analytics. Pliki cookies pochodzące od podmiotów trzecich używane są na potrzeby Google Analytics Advertising Features.

3.4.   Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć obsługę plików cookies przez swoją przeglądarkę internetową. Informacje dotyczące sposobu wyłączenia obsługi plików cookies programu Google Analytics Advertising Features znajdują się na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

3.5.   Zebrane przez nas informacje wykorzystywane są dla celów statystycznych, poprawienia funkcjonalności Strony oraz przedstawiania użytkownikom materiałów marketingowych (przesyłania newsletterów, maili promocyjnych itp.). Spółka nie pozyskuje żadnych informacji dotyczących użytkowników za wyjątkiem tych, które użytkownicy sami zdecydują się przekazać i, z wyjątkiem sytuacji przedstawionych poniżej. Spółka może udostępniać zebrane informacje następującym podmiotom, które zobowiązane będą do przestrzegania postanowień polityki prywatności: podmiotom powiązanym ze Spółką, zaangażowanym przez Spółkę lub jej podmioty powiązaneagencjommarketingowymipromocyjnymorazkonsultantom,innympodmiotom działającymnazlecenieSpółki,wtymświadczącymusługiadministratoraStrony.

 

4.      Adres IP

4.1.   M&P Pavlina może uzyskiwać adres IP użytkownika, czyli adres Protokołu Internetowego, który jest przypisany do komputera użytkownika w trakcie korzystania z Internetu i nie zawierażadnychinformacjipozwalającychnazidentyfikowaniejegotożsamości. Spółka przechowuje adresy IP użytkowników zgodnie z obowiązującym prawem, na bardzo krótki czas wymagany kwestiami technicznymi i bezpieczeństwa. Adres IP nie jest przechowywany po zakończeniu korzystania zeStrony.

4.2.   M&P Pavlina może udostępniać informacje na temat użytkowników Strony organom ścigania lub innym organom władzy publicznej w przypadkach, gdy jest to wymagane przez przepisy prawa lub orzeczenie/decyzję właściwego organu państwowego.

 

5.      Naruszenie prywatności

5.1.   Jeżeli użytkownik uważa, iż na Stronie dostępne są jakiekolwiek materiały naruszające jego prywatność, prosimy o niezwłoczne zgłoszenie Spółce tej sprawy listownie pod adres M&P Pavlina, ul. Teligi 1A, 05-270 Marki lub mailowo pod adres kontakt@barpremium.pl.

 

6.      Zamieszczanie informacji na Stronie lub za jej pośrednictwem

6.1.   Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za informacje i inne treści  zamieszczane przez siebie na Stronie lub za jej pośrednictwem. W szczególności użytkownik powinien być świadomy faktu, że dane dotyczące jego osoby, jak również inne informacje (np. nazwa użytkownika, adres e-mail, numer telefonu) zamieszczane przez niego na Stronie lub za jej pośrednictwem (np. poprzez czaty, tablice ogłoszeń, kartki pocztowe, zaproszenia) są ogólnodostępneimogąbyćpozyskiwaneorazwykorzystywaneprzezinneosoby,którena skutek tego mogą kontaktować się z użytkownikiem i kierować do niego wiadomości bez uprzedniego zaproszenia.

6.2.   Użytkownikom forów dostępnych na Stronie lub za jej pośrednictwem zaleca się zachowanie ostrożności przy udzielaniu informacji osobistych na swójtemat.

 

7.      Korzystanie z materiałów dostępnych na Stronie

7.1.   Korzystając ze Strony użytkownik nie nabywa tytułu prawnego ani praw własności intelektualnejdoStronyanidozamieszczonychnaStronietreści.

7.2.   Wszelkie prawa własności i inne prawa do Strony i wszelkich jej aspektów pozostają własnością M&P Pavlina

7.3.   Materiały zawarte na Stronie są udostępniane wyłącznie w celu zapoznania użytkownika z aktualną ofertą Sklepu i w sposób zgodny z przepisami prawa.

 

8.      Przekazywanie materiałów przez użytkowników

8.1.   Użytkownicy mogą nam przekazywać różnego rodzaju informacje lub materiały (zwane dalej łącznie „Przekazywanymi Materiałami”). Użytkownicy Strony zobowiązują się do nieprzekazywania Spółce jakichkolwiek informacji poufnych lub materiałów chronionych prawami własności intelektualnej (np. w ramach przekazywania uwag czy sugestii). W przypadku chęci przekazania takich informacji lub materiałów, użytkownik obowiązany jest skontaktować się z M&P Pavlina celem uprzedniego uzgodnienia zasad ich przekazania oraz zapewnienia niezbędnejochrony.

8.2.   Podczas korzystania ze Strony użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać żadnych treści o charakterze bezprawnym, zawierających groźby, zniesławiających, szkalujących, obscenicznych, pornograficznych ani profanujących, mogących stanowić zachowania lub zachęcać do zachowań niezgodnych z prawem ani materiałów zawierających spam lub treścireklamowe.

8.3.   Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie Przekazywane Materiały, które dostarczaSpółce.

8.4.   M&P Pavlina zastrzega sobie prawo filtrowania wszystkich wpisów i materiałów przekazywanych przez osoby, które łamią postanowieniaRegulaminu.

8.5.   Przekazując materiały na Stronę użytkownik akceptuje fakt, iż M&P Pavlina ma prawo usuwania i kasowania wpisów ze względów technicznych lub z innych ważnych powodów (np. jeśli mamy podstawy przypuszczać, że naruszają one przepisy prawa, dobra osobiste lub prawa innychosób).

 

9.      Ochrona praw własności intelektualnej

9.1.   M&P Pavlina reaguje niezwłocznie w przypadku roszczeń o naruszenie praw własnościintelektualnej.

9.2.   Jeżeli użytkownik uważa,iż na Stronie dostępne są jakiekolwiek materiały naruszające prawa własności intelektualnej, prosimy o niezwłoczne zgłoszenie Spółce tej sprawy listownie pod adres: M&P Pavlina, ul. Teligi 1A, 05-270 Marki lub mailowo pod adres kontakt@barpremium.pl.

9.3.   Niniejsza Strona jest chroniona prawami autorskimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, konwencjami międzynarodowymi oraz innymi przepisamio prawach autorskich.

9.4.   O ile Regulamin nie stanowi inaczej, użytkownik nie może modyfikować, adaptować, tłumaczyć, wystawiać, publikować, przekazywać, uczestniczyć w przenoszeniu lub sprzedaży, zwielokrotniać (w sposób inny niż określony w niniejszym punkcie Regulaminu), tworzyć opracowań, wprowadzać do obrotu, wykonywać, wyświetlać, odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować, dezasemblować ani eksploatować w jakikolwiek inny sposób treści, oprogramowania, materiałów dostępnych na Stronie lub za jej pośrednictwem ani Strony w całości lub wczęści.

9.5.   Użytkownik może korzystać z dostępu do Strony wyłącznie w osobistych celach niekomercyjnych, z zastrzeżeniem, że nie może odtwarzać ani zamieszczać treści Strony w Internecie lub w innymmiejscu.

9.6.   Zabronione jest kopiowanie lub przechowywanie jakichkolwiek treści w celach innych niż korzystanie w osobistych celach niekomercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki lub właściciela praw autorskich wskazanego w informacjach o własności, w tym informacji o prawach autorskich dotyczących danychtreści.

 

10.   Odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z korzystaniem ze Strony

10.1.W najszerszym dopuszczalnym przez przepisy prawa zakresie, M&P Pavlina ani jej podmioty zależne, dominujące ani powiązane nie będą w żadnych okolicznościach ponosić odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód powstałych w związku z lub na skutek korzystania lub dostępu, względnie niemożliwości korzystania z jakichkolwiek materiałów zawartych na Stronie, lub spowodowanych awarią, błędem, zaniechaniem, zakłóceniem, usterką, opóźnieniem transmisji, wirusem komputerowym lub awarią łącza. Powyższe wyłączenie nie obejmuje szkód wyrządzonych z winyumyślnej.

10.2.Pomimo dołożenia wszelkich starań przez Spółkę i innych twórców treści zawartych na Stronie, aby materiały zawarte na Stronie były rzetelne, mogą one zawierać nieścisłości techniczne lub błędy pisarskie. Spółka oraz inni twórcy treści zawartych na Stronie nie ponoszą odpowiedzialności za kompletność, rzetelność i aktualność treści zawartych na Stronie oraz skutki decyzji podejmowanych przez użytkowników Strony lub osoby trzecie na podstawie treści umieszczonych na Stronie lub uzyskanych w związku z odwiedzeniem lub korzystaniem zeStrony.